blackowa

14 tekstów – auto­rem jest blac­ko­wa.

Zat­rzy­mam cały świat przed za­mienieniem się w pot­wo­ra zja­dające­go nas żyw­cem. Czy kiedy­kol­wiek zas­ta­nawiałeś się, jak przet­rwa­liśmy? Te­raz Cię nie ma, świat jest NASZ. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 sierpnia 2011, 13:32

A ty próbo­wałeś/aś kiedyś zna­leźć szczęście obok siebie?
Bo jeśli szu­kasz jej da­lej, niż za­sięg Two­jego wzro­ku, to nig­dy nie znaj­dziesz.
Bo­wiem człowiek pot­ra­fi do­cenić szczęście in­nych, a włas­ne­go nie zauważa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lutego 2011, 20:24

- Cze­mu płaczesz?
- Tęsknię.
- Prze­rabiałaś już to, mu­sisz być silna.
- Ale to co in­ne­go.
- Nie rozumiem.
- Go kocham.
- A tam­tych ?
- Trak­to­wałam jak naj­lep­szych przyjaciół.
- Oszu­kiwałaś ich ?
- Siebie.
- Co zamierzasz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2011, 20:15

Zaw­sze, kiedy pos­ta­nawiasz zacząć wszys­tko od nowa,
nie za­pom­nij za­pisać na kar­tce, ja­ki to dzień,
by po ko­lej­nej po­rażce wie­dzieć, jak długo udało się ko­lej­ny raz okłamy­wać siebie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2011, 20:41

Zim­no. Przy­dało by się ja­kieś 36.6 stop­ni obok siebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 stycznia 2011, 19:56

Kiedy człowiek jest trzeźwy, wszys­tko wy­daje się ta­kie niefor­tunne,nies­pra­wied­li­we i trudne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 stycznia 2011, 20:01

Cza­sami mam ochotę do Ciebie po­dejść i wyk­rzyczeć ci w twarz : Gno­ju, zruj­no­wałeś mo­je życie.
Tak sie składa, że ciągle mnie onieśmielasz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 stycznia 2011, 19:36

Uśmiech dziec­ka jest cza­sem naj­cenniej­szym skar­bem, ja­kim Bóg mógł Cię obdarować. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 stycznia 2011, 20:31

Ty­le cza­su stra­ciłeś. Ty­le po­pełniłeś błędów. I w dal­szym ciągu ro­bisz mi to sa­mo? Da­lej pat­rzysz na mnie wzro­kiem pełnym pożąda­nia, da­lej do­tykasz mnie w naj­bar­dziej de­likat­nych miej­scach. Da­lej szep­czesz mi, że Ciebie po­ciągam. Ale cały czas za­pomi­nasz o jed­nym : Ja już przes­tałam Cię kochać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2011, 20:08

Te­raz człowiek tra­ci własną war­tość i za­tapia się w bez­kre­sie włas­nej bez­nadziej­ności. Ta­kie jest praw­dzi­we, zas­ra­ne życie. Nie uda­wana baj­ka ze szczęśli­wym za­kończe­niem. Tu­taj nie ma księżniczek. Są tyl­ko ra­busie i zboczeńcy. Złodzieje i di­lerzy. Kryminaliści 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 stycznia 2011, 20:05

blackowa

W życiu nie ma łatwo. Jeśli nie zabije się napotkanych osób, utrudniających egzystowanie czy poszerzanie swoich horyzontów - sami zostaniemy poddani sferze śmierci i samobójstwa. Stanie się to porządkiem dziennym i stoczymy się na samo dno.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

blackowa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność